Photography and Creative Direction Victoria Krundysheva @victoriakrundysheva
Styling Akshay Tyagi @thetyagiakshay
Makeup Nitti Goenka
Models Kritika Iyer, Alejandra Galban, Thailita Oliveira Freire, Janvi Deori, Ksenia Zheltova