Photographer Tanguy Onakoy @tanguyonakoy
Model Giovanni Bonamy @gioboyparis
Hair Jimmy Jurcenoks @jimmyjurcenoks