Photography Eleonora Vergnano @eleonoravergnano.ph
Models Zuzanna Winkler @zuza.winkler Aleksandra Dziduch @incognniito @WONDERWALLMANAGEMENT
Fashion Yevgeniya Rudyk @jenny_rudyk
Makeup Tony Pugliese @an_tony_pugliese