Photographer Yudong Zhang @adam_zzzzzyd
Model Sua El Gagui @sua.elgagui @nevsmodels
Stylist Zita Tan @t.tianyu
Makeup Yanan @yanan_ming
Assistant Judy Li @jjj.udi_ Cheng Ling Feng Haonan @honao_feng Song Changrun