Photography Tyler Kenny @tylerkennyphoto
Model Marcella @marcellaxxv @Fenton Models
Styling Stasi Berezovskaya @stasiberezovskaya_official