Photography Takayuki Fujimoto @so_so_takayuki
Model Sharen @sharenichiba
Styling Takumi Noshiro @takuminoshiro
Makeup Nao Morishita @naomorishita