Photographer: Xinxin Zhang @xxxinxz
Model: Vivian Lin @vivianchihyilin