Photographer Riccardo Torri @riccardotorri
Model: Lily Mezokozy @lilymezokozy
Stylist: Eleonora Isabella Ozzello @eleonoraisabella.ozzello
Hair: Alessio Grasso @alessiograssohc
Makeup: Margherita Totaro @agrodolores
Photo assistants: Elena Antermite @elena_antermite and Marco Ottico @marco_ottico
Studio: Columella 1 @columella1