Photographer Roman Gorchakov @romangorchakov
Model Asya Ivi @asya.ivi @3MModels Artyom Novikov @novmod
Stylist Zoya Prosekova @zoya_prosekova
Makeup Elina Sarkeeva @sarkeevaelina