Photographer Emilynn Rose @emilynnrose
Model Miki Hamino @misshamino @wilhelminamodels
Hair Yuichi Ishida @hairbyyuichi
Makeup Jocelyn Johnson @jocelynjohnson_