Photography Steffen Sharikov @steffensharikov
Retouch Olya Shendrik @olya_shendrik
Model Evalyne Maghanga @evalynemaghanga @wehmannagency @carynmodels @meredithagency
Makeup Cristina Restrepo @crestrepoxo